Mijnheer Revaldiatie CrabbehoffIdentiteitsraad

De Identiteitsraad van Protestantse Zorggroep Crabbehoff bewaakt de identiteit van de organisatie. De Raad geeft op beleidsniveau mede vorm aan de protestants-christelijke identiteit van Zorggroep Crabbehoff en heeft het belang van bewoners en cliënten daarbij altijd scherp in het vizier. De Identiteitsraad vormt de schakel tussen Zorggroep Crabbehoff en de protestantse kerken op het eiland van Dordrecht. Vanuit hun diaconale opdracht zijn deze kerken nauw verbonden met het werk van Zorggroep Crabbehoff.

Advies
De identiteitsraad adviseert de bestuurder, gevraagd en ongevraagd, over zaken die de identiteit van de Zorggroep aangaan. Hierbij staat het Bijbelse verhaal van de Barmhartige Samaritaan, verbeeld in het logo van Zorggroep Crabbehoff, centraal en zijn waarden als aandacht, respect en dienstbaarheid aan onze naaste leidend.

Concreet betekent het dat de Raad advies uitbrengt over zaken zoals de benoeming van de bestuurder, leden van de Raad van Toezicht en geestelijke verzorgers. De Identiteitsraad is betrokken bij het project Zingevingsgericht werken en neemt deel aan gesprekken over missie, visie en kernwaarden en het beleid met betrekking tot het levenseinde.

Samenstelling
De Identiteitsraad bestaat uit een lid vanuit de Raad van Toezicht, vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en andere protestantse kerken op het eiland van Dordrecht en werknemers van Zorggroep Crabbehoff. Ook de geestelijk verzorgers en zingevingsspecialist van de zorggroep zijn lid.

Onze Missie

We maken het verschil door een zinvolle relatie centraal te stellen in ons denken, doen en omgaan met elkaar.

Zingeving

Zorggroep Crabbehoff wil dat haar cliënten in zo groot mogelijke vrijheid en zelfstandigheid leven. Zingeving is het centrale thema.