MedezeggeschapFeiten en Cijfers

Met het ‘Jaardocument Zorginstellingen’ legt Zorggroep Crabbehoff, net als alle andere zorginstellingen in Nederland, verantwoording af over de manier waarop zij het geld besteedt. Ook andere documenten zoals beleidsplannen geven inzicht in de feiten en de cijfers en de wijze waarop wij vorm en inhoud geven aan ons dienstenpakket van wonen, welzijn en zorg.

In de jaarlijkse Projectenkrant wordt aandacht geschonken aan en verslag gedaan van projecten, innovaties en vernieuwende initiatieven gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van onze cliënten.