JAARBERICHT 2016 Specialist Zingeving Zorggroep Crabbehoff PZC [febr. 2017]

JAARBERICHT 2016 Specialist Zingeving Zorggroep Crabbehoff PZC   [febr. 2017]

ZINGEVINGSGERICHT WERKEN IN DE ZORG
Uitgaande van de vragen ‘wat is zinvol?’ en ‘wat is goede zorg?’ willen we met het begrip ‘zingeving’ een verbinding maken met ‘zorg’ vanuit de inspiratie van het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dit vormt de kern van onze identiteit en waarden als protestants-christelijke zorginstelling. In alle geledingen willen wij ons richten op de zingeving en zinbeleving van bewoners en medewerkers. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door middel van het versterken van de zorgrelatie, conform het motto van Crabbehoff “waar mensen zorgen voor mensen”. De 4 rollen Nico van der Leer als specialist zingeving corresponderen met de 4 pijlers van Zingevingsgericht werken.

1. SCHOLING EN TRAINING
De scholingen worden gegeven samen met Marja Holleman, collega-trainer van de afdeling opleiding. De planning voor 2016 is niet volledig gerealiseerd, omdat veel energie besteed is aan de herijking van de basiszorg naar aanleiding van het onderzoek van de IGZ. Voor medewerkers met een klein contract is er in het najaar een basis-scholing geweest over zingeving. De 2-daagse basisscholing zingeving voor vrijwilligers is zowel in het voorjaar als in het najaar gegeven. Voor een kleine groep bezoekvrijwilligers is een training over levensvragen gegeven. Voor vrijwilligers en mantelzorgers van NAH-cliënten zijn twee bijeenkomsten gehouden. In het najaar is er een themamiddag geweest voor vrijwilligers over ‘Omgaan met sterven’ door een extern deskundige. Een themadag ‘zingevingsgericht leidinggeven’ voor teamleiders is in het voorjaar gehouden. Ook op deze dag kwam naar voren dat de vraag ‘is dit zingeving?’ in de praktijk vaak wordt gebruikt om de kwaliteit van de zorg te evalueren. Daarnaast zijn er ook ‘gouden momenten’ uitgewisseld. Door de organisatie-aanpassing is de themadag voor zorgmanagers en MT-leden in het najaar niet doorgegaan. De dekkingsgraad van geschoolde medewerkers bedroeg eind 2016 ong. 60% (385 pers.), van geschoolde vrijwilligers ong. 35% (105 pers.).
Samen met Erica Roskam, hoofd van de afdeling opleiding heeft de specialist zingeving in het najaar met alle zorgmanagers besproken op welke wijze zij binnen hun doelgroep ondersteuning wensen. Dit n.a.v. de notitie van de scholingsgroep over een ‘aandacht functionaris zingeving’. Naar voren kwam de behoefte om o.a. met de teams hierover in gesprek te gaan, en beschikbaar te zijn voor consultatie, training en coaching. Eind 2016 zijn de eerste afspraken hierover gemaakt en in 2017 zal e.e.a. verder zijn beslag krijgen. Al met al heeft het afgelopen jaar de keuze bevestigt om als specialist zingeving meer zichtbaar te zijn op de afdelingen, om hiermee de beweging van het leslokaal naar de werkvloer te versterken.

2. COMMUNICATIE EN ADVIES
De interne en externe communicatie heeft deels het karakter van scholing, advies en voorlichting. Op verzoek van de bestuurder is een analyse gemaakt van het IGZ-rapport. Daaruit is het advies gekomen om zingeving te verbinden met kwaliteit en veiligheid. Ook in de gesprekken met de coaches van Waardigheid & Trots is dit naar voren gebracht. In het najaar kwam deeltje 6 uit in de reeks ‘Zingevingsgericht werken’ met portretjes van cliënten en medewerkers in woord en beeld onder de titel ‘Zingeving op de revalidatie’. Het voorwoord is geschreven door de manager en teamleider van de Revalidatie. De boekjes zijn te downloaden op de vernieuwde website www.zorggroepcrabbehoff.nl (Wie zijn wij?/ Zingeving). Parallel hieraan is een foto-expositie in het Atrium, die in april 2017 naar het nieuwe Coralgebouw zal gaan. In het kader van voorlichting is er in 2016 een flyer uitgebracht met als titel ‘Zingeving, hoe bedoel je?’ Er is een banner gemaakt over het onderzoek naar ‘zin in de zorgrelatie’ die gebruikt wordt voor interne en externe voorlichting. In de feestweek van november was de specialist zingeving betrokken bij twee schilder workshops en de zangmiddag. Hij heeft een presentatie gegeven over zingeving in de zorg bij de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage in Dordrecht. Vier collega’s van de dienst geestelijke verzorging uit een Brabantse instelling zijn op werkbezoek geweest. Samen met Marja Holleman heeft hij hen uitleg gegeven over de scholing zingeving. In juli heeft hij samen met bestuurder Johan Groen een workshop gegeven op het Congres van VWS in het kader van het programma Waardigheid & Trots. Er is contact met de Hogeschool VIAA in Zwolle waar een module ‘spirituele zorg’ voor verpleegkundigen wordt ontwikkeld. In november heeft Nico aan de VU een presentatie gegeven over zijn onderzoek voor de commissie wetenschap van de VGVZ (Vereniging Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen).

3. ETHISCHE REFLECTIE EN CONSULTATIE
De specialist zingeving fungeert als consulent van het medisch team bij levenseinde-casuïstiek. De collega-geestelijk verzorgers zijn beschikbaar voor de afdeling en voor de begeleiding van de cliënt en diens familie. Over een aantal situaties is in 2016 overleg geweest en er zijn teamgesprekken gehouden. Er is geen sprake geweest van een uitvoering van euthanasie. Met de collega-geestelijk verzorgers is aan de zorgmanagers voorlichting gegeven over moreel beraad, waarbij een casus is besproken. Morele vragen zijn aan de orde van de dag, de zorgcontext is een morele omgeving, zorg een morele waarde. De kunst is om dit verder in de reguliere besprekingen over zorg en behandeling te integreren. Door het tussendoor ook op de werkvloer aan de orde te stellen worden bewustwording en reflectie gestimuleerd.

4. ONDERZOEK EN STUDIE
De specialist zingeving verricht als zorgethicus promotieonderzoek naar de ‘zin’ in alledaagse zorgpraktijken. Hij doet dit vanuit de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Van september 2015 tot juni 2016 heeft hij praktijkonderzoek gedaan op de revalidatie en vanaf september 2016 tot april 2017 op de woon-afdeling. Het gaat om interviews, observaties en groepsgesprekken met zowel bewoners als medewerkers. Hij heeft studiedagen bijgewoond aan het Radboud Medisch Centrum over Zingeving in de Zorg en Spirituele zorg en aan het AMC over de ontvankelijkheid van zorgverleners. In juli heeft hij deelgenomen aan een internationale conferentie over ‘Spirituality in Healthcare’ aan de George Washington Universiteit in de V.S. waar hij zijn PhD onderzoek heeft gepresenteerd. Geïnspireerd door de kennis en ervaring daar opgedaan heeft hij een artikel gepubliceerd over ‘de geestelijk verzorger als onderzoek’ in het Tijdschrift Geestelijke Verzorging (dec. 2016). Meer informatie over zijn PhD-onderzoek is te vinden op www.zorgethiek.nu

Meer nieuws